XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXTHA v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 395 days 03:00:41
Network interfaces Statistics
em1
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
hs5tqa@nakhonthai.net